ข่าวมาใหม่

ประกาศรายชื่อร่วมผู้โหวต Miss i-mobile Popular Vote สูงสุด

ประกาศรายชื่อร่วมผู้โหวต Miss i-mobile Popular Vote สูงสุด

ประกาศรายชื่อร่วมผู้โหวต Miss i-mobile Popular Vote สูงสุด
ได้รับรางวัล i-mobile i-STYLE 2 จำนวน 5 ท่าน

1 ชื่อ คุณฐนิดา คุณวรธรรม จ.กรุงเทพฯ โทร 0898850XXX
2 ชื่อ คุณระพีภัทร์ สาเพิ่มทรัพย์ จ.นครปฐม โทร034268XXX
3 ชื่อ คุณอิศราวดี วีระพันธ์ จ.จันทบุรี โทร0859441XXX
4 ชื่อ คุณวริศ ทวีวัฒนสมบูรณ์ จ. พะเยา โทร 0869107XXX
5 ชื่อ คุณจิราภรณ์ ก๊กพิทักษ์ จ.สมุทรปราการ โทร 0839235XXX

หมายเหตุ
1.ผู้ที่ได้รับรางวัลตามรายชื่อประกาศ ต้องมารับของรางวัลด้วยตนเอง หรือแสดงใบมอบอำนาจ เพื่อมารับรางวัลกับทางบริษัทฯ
2. ผู้ที่ได้รับรางวัลตามรายชื่อประกาศ ต้องมารับของรางวัลภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากประกาศ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์